کاور کتاب محاصره

محاصره

نویسنده : مارتین بالتشاید
مترجم : مسلم قاسمی
ناشر : انتشارات نمایش
تعداد صفحات : 48
قیمت نسخه چاپی : 2000 تومان
سال انتشار : 1391