کاور کتاب فصل های تاریکی؛ جنگ های روس با ایران در شعر فارسی

فصل های تاریکی؛ جنگ های روس با ایران در شعر فارسی

نویسنده : محمد طاهری خسروشاهی
ناشر : انتشارات موسسه مطالعات ملی، تمدن ایرانی
تعداد صفحات : 247
قیمت نسخه چاپی : 3200 تومان
سال انتشار : 1387