کاور کتاب زخم زیتون

زخم زیتون

نویسنده : حسن روشان و آرزو شیرین بیان
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 144
قیمت نسخه چاپی : 6500 تومان
سال انتشار : 1390