کاور کتاب پیام‌های ادبی، اجتماعی و سیاسی فرخی یزدی

پیام‌های ادبی، اجتماعی و سیاسی فرخی یزدی

نویسنده : م‍ح‍م‍د‌‫ ف‍رخ‍ی‌ ی‍زدی‌
ناشر : انتشارات امید فردا
تعداد صفحات : 80
قیمت نسخه چاپی : 2500 تومان
سال انتشار : 1388