عاشقانه

کاور داستان یک روز پس از تولد تو
یک روز پس از تولد تو
کاور داستان عصیان یک معصوم
عصیان یک معصوم
کاور داستان پرستش نگاهت
پرستش نگاهت
کاور داستان شاخه صنوبر
شاخه صنوبر
کاور داستان سرخ به رنگ عقیق
سرخ به رنگ عقیق
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام
کاور داستان بگذار من موهایت را ببافم !
بگذار من موهایت را ببافم !
کاور داستان معجزه 00:00
معجزه 00:00
کاور داستان در بند اجبار
در بند اجبار
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان تو را می نوازم
تو را می نوازم
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند
کاور داستان جنون مرگبار
جنون مرگبار
کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری
کاور داستان آنیـموس
آنیـموس