عاشقانه

کاور داستان غریـــــــــــــق
غریـــــــــــــق
کاور داستان کیف خون آلود
کیف خون آلود
کاور داستان ساعت صفر
ساعت صفر
کاور داستان "شعر هایم؛شعر می‌خوانند برایم.!"
"شعر هایم؛شعر می‌خوانند برایم.!"
کاور داستان اسما:آبیِ سفید
اسما:آبیِ سفید
کاور داستان سکوی هزار و چهارصد
سکوی هزار و چهارصد
کاور داستان هزار ردّ کبود
هزار ردّ کبود
کاور داستان دُرشافِرن
دُرشافِرن
کاور داستان رقص گل سرخ در باد
رقص گل سرخ در باد
کاور داستان ساعت رویا
ساعت رویا
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان اهریمن درون
اهریمن درون
کاور داستان شیخ الراد
شیخ الراد
کاور داستان افسانه ماه و پری
افسانه ماه و پری
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان {صندلی مرگ}
{صندلی مرگ}
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم
کاور داستان سر جهازی
سر جهازی