عاشقانه

کاور داستان ساعت رویا
ساعت رویا
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان شیخ الراد
شیخ الراد
کاور داستان مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
کاور داستان امپراطور بی‌عرضه‌ها
امپراطور بی‌عرضه‌ها
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان {صندلی مرگ}
{صندلی مرگ}
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم
کاور داستان گلورونگ در آتش
گلورونگ در آتش
کاور داستان سر جهازی
سر جهازی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان اتهام سایه ها
اتهام سایه ها
کاور داستان  پایان سایه‌ها
پایان سایه‌ها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان فصل پریشانی
فصل پریشانی