علمی و تخیلی

کاور داستان ۱۵۷ سانتی متر کوتاه تر
۱۵۷ سانتی متر کوتاه تر