علمی و تخیلی

کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان دورفلند
دورفلند
کاور داستان سفر به لبه‌ی جهان
سفر به لبه‌ی جهان
کاور داستان عجله ای نیست
عجله ای نیست
کاور داستان جنگل نفرین شده
جنگل نفرین شده
کاور داستان خواب شیرین
خواب شیرین
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست
کاور داستان خورشید سیاه
خورشید سیاه
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان بی پناهان تاج دار
بی پناهان تاج دار
کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان افسانه آب و آتش
افسانه آب و آتش
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)