علمی و تخیلی

کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان گمشده در زمان
گمشده در زمان
کاور داستان احساس درد
احساس درد
کاور داستان کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
کاور داستان باربی و قدرت شگفت انگیز
باربی و قدرت شگفت انگیز
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان تلاشی برای زندگی
تلاشی برای زندگی
کاور داستان افسانه آب و آتش
افسانه آب و آتش
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
کاور داستان خشم در برابر مهر
خشم در برابر مهر
کاور داستان نامه‌ای به هیچ‌کس
نامه‌ای به هیچ‌کس