علمی و تخیلی

کاور داستان باربی و قدرت شگفت انگیز
باربی و قدرت شگفت انگیز
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان افسانه آب و آتش
افسانه آب و آتش
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
کاور داستان خشم در برابر مهر
خشم در برابر مهر
کاور داستان نامه‌ای به هیچ‌کس
نامه‌ای به هیچ‌کس
کاور داستان ۱۵۷ سانتی متر کوتاه تر
۱۵۷ سانتی متر کوتاه تر