علمی و تخیلی

کاور داستان فلاریم در آتش
فلاریم در آتش
کاور داستان سیاره ماشیناریوم
سیاره ماشیناریوم
کاور داستان ساعت رویا
ساعت رویا
کاور داستان لاجوردی غرق در ارغوانی
لاجوردی غرق در ارغوانی
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان دورفلند
دورفلند
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست
کاور داستان خورشید سیاه
خورشید سیاه
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان بی پناهان تاج دار
بی پناهان تاج دار
کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
کاور داستان افسانه آب و آتش
افسانه آب و آتش
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
کاور داستان خشم در برابر مهر
خشم در برابر مهر