علمی و تخیلی

کاور داستان عجله ای نیست
عجله ای نیست
کاور داستان جنگل نفرین شده
جنگل نفرین شده
کاور داستان رد پایی دیگر
رد پایی دیگر
کاور داستان خواب شیرین
خواب شیرین
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
کاور داستان خورشید سیاه
خورشید سیاه
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان بی پناهان تاج دار
بی پناهان تاج دار
کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان گمشده در زمان
گمشده در زمان
کاور داستان احساس درد
احساس درد
کاور داستان کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان تلاشی برای زندگی
تلاشی برای زندگی
کاور داستان افسانه آب و آتش
افسانه آب و آتش