دراماتیک

کاور داستان تار و پود
تار و پود
کاور داستان سقوط یک ستاره !
سقوط یک ستاره !
کاور داستان آبی بنفش
آبی بنفش
کاور داستان مرگ خورشید
مرگ خورشید
کاور داستان  من و تو بدون گیتار
من و تو بدون گیتار
کاور داستان مکاشفه در آیینه
مکاشفه در آیینه
کاور داستان به خاطر مادرم
به خاطر مادرم
کاور داستان خشم و هیاهو
خشم و هیاهو
کاور داستان شانزلیزه
شانزلیزه
کاور داستان در بند اجبار
در بند اجبار
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان خونه ی بی سقف
خونه ی بی سقف
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند
کاور داستان جنون مرگبار
جنون مرگبار
کاور داستان دیـزالـْو
دیـزالـْو
کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری