دراماتیک

کاور داستان روح مدرج
روح مدرج
کاور داستان فلاریم در آتش
فلاریم در آتش
کاور داستان والا بودن خطاست
والا بودن خطاست
کاور داستان سیاره ماشیناریوم
سیاره ماشیناریوم
کاور داستان اسما:آبیِ سفید
اسما:آبیِ سفید
کاور داستان آن سوی باورم
آن سوی باورم
کاور داستان هزار ردّ کبود
هزار ردّ کبود
کاور داستان رقص گل سرخ در باد
رقص گل سرخ در باد
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان مهربان تر از تنهایی
مهربان تر از تنهایی
کاور داستان در تب و تاب زندگی
در تب و تاب زندگی
کاور داستان حیاط خلوت
حیاط خلوت
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان قصه پریا
قصه پریا
کاور داستان ماه مـن شو
ماه مـن شو
کاور داستان آسمان شیشه‌ای
آسمان شیشه‌ای
کاور داستان کودکان شطرنج
کودکان شطرنج