دراماتیک

کاور داستان تار و پود
تار و پود
کاور داستان سقوط یک ستاره !
سقوط یک ستاره !
کاور داستان آبی بنفش
آبی بنفش
کاور داستان مرگ خورشید
مرگ خورشید
کاور داستان  من و تو بدون گیتار
من و تو بدون گیتار
کاور داستان مکاشفه در آیینه
مکاشفه در آیینه
کاور داستان به خاطر مادرم
به خاطر مادرم
کاور داستان خشم و هیاهو
خشم و هیاهو
کاور داستان شانزلیزه
شانزلیزه
کاور داستان در بند اجبار
در بند اجبار
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان خونه ی بی سقف
خونه ی بی سقف
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند
کاور داستان جنون مرگبار
جنون مرگبار
کاور داستان دیـزالـْو
دیـزالـْو
کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری
کاور داستان آنیـموس
آنیـموس