دراماتیک

کاور داستان در بند اجبار
در بند اجبار
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان خونه ی بی سقف
خونه ی بی سقف
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند
کاور داستان جنون مرگبار
جنون مرگبار
کاور داستان دیـزالـْو
دیـزالـْو
کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری
کاور داستان آنیـموس
آنیـموس