داستانی

کاور داستان نبض بی قراری
نبض بی قراری
کاور داستان به خاطر مادرم
به خاطر مادرم
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام
کاور داستان معجزه 00:00
معجزه 00:00
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند
کاور داستان آنیـموس
آنیـموس