اجتماعی

کاور داستان پر از خالی
پر از خالی
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل
کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان رقصندهٔ زندگی
رقصندهٔ زندگی
کاور داستان زندگی عسلی
زندگی عسلی
کاور داستان نبض بی قراری
نبض بی قراری
کاور داستان سپیده دم
سپیده دم
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم
کاور داستان سقوط یک ستاره !
سقوط یک ستاره !
کاور داستان دردی به رنگ صورتی
دردی به رنگ صورتی
کاور داستان آبی بنفش
آبی بنفش
کاور داستان تو اول، تو آخر
تو اول، تو آخر
کاور داستان عشق و مکافات
عشق و مکافات
کاور داستان مرگ خورشید
مرگ خورشید
کاور داستان  من و تو بدون گیتار
من و تو بدون گیتار
کاور داستان مکاشفه در آیینه
مکاشفه در آیینه