اجتماعی

کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
کاور داستان امپراطور بی‌عرضه‌ها
امپراطور بی‌عرضه‌ها
کاور داستان مستی مستانه
مستی مستانه
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم
کاور داستان سر جهازی
سر جهازی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان نقاب دار ها
نقاب دار ها
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها
کاور داستان اتهام سایه ها
اتهام سایه ها
کاور داستان  پایان سایه‌ها
پایان سایه‌ها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان گذشتم از سرگذشت
گذشتم از سرگذشت
کاور داستان تهران تا برلین
تهران تا برلین
کاور داستان در تب و تاب زندگی
در تب و تاب زندگی