اجتماعی

کاور داستان روح مدرج
روح مدرج
کاور داستان کارناوال
کارناوال
کاور داستان روان زخم
روان زخم
کاور داستان کیف خون آلود
کیف خون آلود
کاور داستان والا بودن خطاست
والا بودن خطاست
کاور داستان اسما:آبیِ سفید
اسما:آبیِ سفید
کاور داستان فریاد بره ها
فریاد بره ها
کاور داستان آن سوی باورم
آن سوی باورم
کاور داستان سکوی هزار و چهارصد
سکوی هزار و چهارصد
کاور داستان هزار ردّ کبود
هزار ردّ کبود
کاور داستان دُرشافِرن
دُرشافِرن
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان افسانه ماه و پری
افسانه ماه و پری
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم
کاور داستان سر جهازی
سر جهازی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان نقاب دار ها
نقاب دار ها