کاور کتاب یزله در غبار

یزله در غبار

نویسنده : علی صالحی
ناشر : نشر ثالث
تعداد صفحات : 146
قیمت نسخه چاپی : 8500 تومان
سال انتشار : 1393