معمایی

کاور داستان پدر قاتل
پدر قاتل
کاور داستان گمشده در زمان
گمشده در زمان
کاور داستان احساس درد
احساس درد
کاور داستان کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کاور داستان مُلک آشوب
مُلک آشوب
کاور داستان شیشه ی عمر
شیشه ی عمر
کاور داستان اسرار کمد مرگ
اسرار کمد مرگ
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان صد سال طولانی
صد سال طولانی
کاور داستان فریاد های بی صدا
فریاد های بی صدا
کاور داستان تیله های تاریک
تیله های تاریک
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان قتل محسوس
قتل محسوس
کاور داستان هُرم دستان تو، برف دل من
هُرم دستان تو، برف دل من
کاور داستان طراحی یک توطئه
طراحی یک توطئه
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل