معمایی

کاور داستان بگذار من موهایت را ببافم !
بگذار من موهایت را ببافم !