معمایی

کاور داستان کارناوال
کارناوال
کاور داستان ساعت صفر
ساعت صفر
کاور داستان بهشت خونین
بهشت خونین
کاور داستان سیاره ماشیناریوم
سیاره ماشیناریوم
کاور داستان اسما:آبیِ سفید
اسما:آبیِ سفید
کاور داستان آن سوی باورم
آن سوی باورم
کاور داستان هزار ردّ کبود
هزار ردّ کبود
کاور داستان دُرشافِرن
دُرشافِرن
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان {صندلی مرگ}
{صندلی مرگ}
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان بالکنی با در خاکستری
بالکنی با در خاکستری
کاور داستان فصل پریشانی
فصل پریشانی
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست
کاور داستان حیاط خلوت
حیاط خلوت
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم