معمایی

کاور داستان مُلک آشوب
مُلک آشوب
کاور داستان اسرار کمد مرگ
اسرار کمد مرگ
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان صد سال طولانی
صد سال طولانی
کاور داستان فریاد های بی صدا
فریاد های بی صدا
کاور داستان تیله های تاریک
تیله های تاریک
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان قتل محسوس
قتل محسوس
کاور داستان هُرم دستان تو، برف دل من
هُرم دستان تو، برف دل من
کاور داستان طراحی یک توطئه
طراحی یک توطئه
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل
کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار
کاور داستان آخرین زمستان
آخرین زمستان
کاور داستان سپیده دم
سپیده دم
کاور داستان روباه ماده
روباه ماده
کاور داستان تو اول، تو آخر
تو اول، تو آخر