معمایی

کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان سفر به لبه‌ی جهان
سفر به لبه‌ی جهان
کاور داستان بالکنی با در خاکستری
بالکنی با در خاکستری
کاور داستان جنگل نفرین شده
جنگل نفرین شده
کاور داستان فصل پریشانی
فصل پریشانی
کاور داستان خواب شیرین
خواب شیرین
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست
کاور داستان حیاط خلوت
حیاط خلوت
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان مجموعه رمان دزج
مجموعه رمان دزج
کاور داستان قصه پریا
قصه پریا
کاور داستان کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کاور داستان مُلک آشوب
مُلک آشوب
کاور داستان شیشه ی عمر
شیشه ی عمر
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان صد سال طولانی
صد سال طولانی
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز