معمایی

کاور داستان تو اول، تو آخر
تو اول، تو آخر
کاور داستان عشق و مکافات
عشق و مکافات
کاور داستان پاییز مرگ
پاییز مرگ
کاور داستان بگذار من موهایت را ببافم !
بگذار من موهایت را ببافم !