ماجرایی

کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان امپراطور بی‌عرضه‌ها
امپراطور بی‌عرضه‌ها
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان گلورونگ در آتش
گلورونگ در آتش
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان مهربان تر از تنهایی
مهربان تر از تنهایی
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
کاور داستان حیاط خلوت
حیاط خلوت
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان مجموعه رمان دزج
مجموعه رمان دزج
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان یاقوت مشکی
یاقوت مشکی
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان شیشه ی عمر
شیشه ی عمر