ماجرایی

کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان گلورونگ در آتش
گلورونگ در آتش
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان مهربان تر از تنهایی
مهربان تر از تنهایی
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
کاور داستان حیاط خلوت
حیاط خلوت
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان مجموعه رمان دزج
مجموعه رمان دزج
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان یاقوت مشکی
یاقوت مشکی
کاور داستان کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان شیشه ی عمر
شیشه ی عمر
کاور داستان عطش:جلدِ دوم
عطش:جلدِ دوم
کاور داستان جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان کودکان شطرنج
کودکان شطرنج