پلیسی

کاور داستان بهشت خونین
بهشت خونین
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان حیاط خلوت
حیاط خلوت
کاور داستان هزارتوی زخمی
هزارتوی زخمی
کاور داستان یاقوت مشکی
یاقوت مشکی
کاور داستان جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
کاور داستان دار و دسته قانون شکن
دار و دسته قانون شکن
کاور داستان پشت و رو
پشت و رو
کاور داستان قتل رمانتیک
قتل رمانتیک
کاور داستان سپیده دم
سپیده دم
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست