جنایی

کاور داستان کارناوال
کارناوال
کاور داستان روان زخم
روان زخم
کاور داستان کیف خون آلود
کیف خون آلود
کاور داستان ساعت صفر
ساعت صفر
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان {صندلی مرگ}
{صندلی مرگ}
کاور داستان بالکنی با در خاکستری
بالکنی با در خاکستری
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان مُلک آشوب
مُلک آشوب
کاور داستان عطش:جلدِ دوم
عطش:جلدِ دوم
کاور داستان جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان دار و دسته قانون شکن
دار و دسته قانون شکن
کاور داستان امشب مرا خواهند کشت
امشب مرا خواهند کشت
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل
کاور داستان سپیده دم
سپیده دم
کاور داستان روباه ماده
روباه ماده
کاور داستان عشق و مکافات
عشق و مکافات