داستانی

کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان نبض بی قراری
نبض بی قراری
کاور داستان دردی به رنگ صورتی
دردی به رنگ صورتی
کاور داستان به خاطر مادرم
به خاطر مادرم
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام
کاور داستان معجزه 00:00
معجزه 00:00
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند
کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری
کاور داستان آنیـموس
آنیـموس