داستانی

کاور داستان دردی به رنگ صورتی
دردی به رنگ صورتی
کاور داستان به خاطر مادرم
به خاطر مادرم
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام
کاور داستان معجزه 00:00
معجزه 00:00
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند
کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری
کاور داستان آنیـموس
آنیـموس