رئال

کاور داستان داستان «من»
داستان «من»
کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها
کاور داستان اتهام سایه ها
اتهام سایه ها
کاور داستان عجله ای نیست
عجله ای نیست
کاور داستان در تب و تاب زندگی
در تب و تاب زندگی
کاور داستان قصه پریا
قصه پریا
کاور داستان سه ثانیه زندگی
سه ثانیه زندگی
کاور داستان من و بابا
من و بابا
کاور داستان جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
کاور داستان یک افسردهِ بیمار
یک افسردهِ بیمار
کاور داستان صد سال طولانی
صد سال طولانی
کاور داستان در پِیِ خوشبختی
در پِیِ خوشبختی
کاور داستان زنی در کابوس
زنی در کابوس
کاور داستان از اعماق قلبم
از اعماق قلبم
کاور داستان نامه‌ای به هیچ‌کس
نامه‌ای به هیچ‌کس
کاور داستان گزارش یک قتل
گزارش یک قتل
کاور داستان شاخه صنوبر
شاخه صنوبر
کاور داستان در بند اجبار
در بند اجبار