تاریخی

کاور داستان رقص گل سرخ در باد
رقص گل سرخ در باد
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان شیخ الراد
شیخ الراد
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان فصل پریشانی
فصل پریشانی
کاور داستان  تاراج خون
تاراج خون
کاور داستان کودکان شطرنج
کودکان شطرنج
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم