تاریخی

کاور داستان کودکان شطرنج
کودکان شطرنج
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان شعرهای عسلی
شعرهای عسلی
کاور داستان در هر دنیا که باشی
در هر دنیا که باشی
کاور داستان سرخ: تلاش برای بقا
سرخ: تلاش برای بقا
کاور داستان سرآغاز یک عهد
سرآغاز یک عهد
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم