تاریخی

کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان شعرهای عسلی
شعرهای عسلی
کاور داستان در هر دنیا که باشی
در هر دنیا که باشی
کاور داستان سرخ: تلاش برای بقا
سرخ: تلاش برای بقا
کاور داستان سرآغاز یک عهد
سرآغاز یک عهد
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم