تاریخی

کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان فصل پریشانی
فصل پریشانی
کاور داستان  تاراج خون
تاراج خون
کاور داستان کودکان شطرنج
کودکان شطرنج
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان در هر دنیا که باشی
در هر دنیا که باشی
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم