کمدی

کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان سر جهازی
سر جهازی
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان دورفلند
دورفلند
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان چَرَندیات
چَرَندیات
کاور داستان نوازنده دوست داشتنی
نوازنده دوست داشتنی
کاور داستان تندرستون
تندرستون
کاور داستان ماجراهای حسین دانشجو
ماجراهای حسین دانشجو
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)