کمدی

کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان چَرَندیات
چَرَندیات
کاور داستان نت رهایی
نت رهایی
کاور داستان نوازنده دوست داشتنی
نوازنده دوست داشتنی
کاور داستان تندرستون
تندرستون
کاور داستان ماجراهای حسین دانشجو
ماجراهای حسین دانشجو
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
کاور داستان پازل عشق
پازل عشق