ماجرایی

کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان یاقوت مشکی
یاقوت مشکی
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان شیشه ی عمر
شیشه ی عمر
کاور داستان عطش:جلدِ دوم
عطش:جلدِ دوم
کاور داستان جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان کودکان شطرنج
کودکان شطرنج
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان چَرَندیات
چَرَندیات
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان نیشدارها: تنهایی
نیشدارها: تنهایی
کاور داستان در پِیِ خوشبختی
در پِیِ خوشبختی
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
کاور داستان رقصندهٔ زندگی
رقصندهٔ زندگی
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام