جدیدترین داستان ها

کاور داستان روح مدرج
روح مدرج
کاور داستان کارناوال
کارناوال
کاور داستان قاب عکس شکسته
قاب عکس شکسته
کاور داستان غریـــــــــــــق
غریـــــــــــــق

عاشقانه ها

کاور داستان تا پای مرگ
تا پای مرگ
کاور داستان سرخ به رنگ عقیق
سرخ به رنگ عقیق
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست

داستانی ها

کاور داستان در پِیِ خوشبختی
در پِیِ خوشبختی
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس