جدیدترین داستان ها

کاور داستان داستان «من»
داستان «من»
کاور داستان بازگشت اقای جامز
بازگشت اقای جامز
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان نقاب دار ها
نقاب دار ها
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها

عاشقانه ها

کاور داستان  تاراج خون
تاراج خون
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان آخرین برگ پاییز
آخرین برگ پاییز
کاور داستان اتهام سایه ها
اتهام سایه ها
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان زنی در کابوس
زنی در کابوس

داستانی ها

کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
کاور داستان مهربان تر از تنهایی
مهربان تر از تنهایی