جدیدترین داستان ها

کاور داستان یک روز پس از تولد تو
یک روز پس از تولد تو
کاور داستان عصیان یک معصوم
عصیان یک معصوم
کاور داستان پرستش نگاهت
پرستش نگاهت
کاور داستان شاخه صنوبر
شاخه صنوبر
کاور داستان سرخ به رنگ عقیق
سرخ به رنگ عقیق
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام

عاشقانه ها

کاور داستان یک روز پس از تولد تو
یک روز پس از تولد تو
کاور داستان تو را می نوازم
تو را می نوازم
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست

داستانی ها