جدیدترین داستان ها

کاور داستان فصل پریشانی
فصل پریشانی
کاور داستان گذشتم از سرگذشت
گذشتم از سرگذشت
کاور داستان خواب شیرین
خواب شیرین
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی

عاشقانه ها

کاور داستان قتل رمانتیک
قتل رمانتیک
کاور داستان آنیـموس
آنیـموس
کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری
کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار

داستانی ها

کاور داستان گمشده در زمان
گمشده در زمان
کاور داستان حیاط خلوت
حیاط خلوت
کاور داستان احساس درد
احساس درد
کاور داستان قربانی یک نگاه
قربانی یک نگاه
کاور داستان قفس شیشه ای
قفس شیشه ای