جدیدترین داستان ها

کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان روباه و ملخ
روباه و ملخ

عاشقانه ها

کاور داستان شانزلیزه
شانزلیزه
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام
کاور داستان الماس تلخ
الماس تلخ
کاور داستان خشم و هیاهو
خشم و هیاهو
کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار

داستانی ها