عاشقانه

کاور داستان دردی به رنگ صورتی
دردی به رنگ صورتی
کاور داستان سروده‌ های دل
سروده‌ های دل
کاور داستان آبی بنفش
آبی بنفش
کاور داستان تو اول، تو آخر
تو اول، تو آخر
کاور داستان عشق و مکافات
عشق و مکافات
کاور داستان  من و تو بدون گیتار
من و تو بدون گیتار
کاور داستان مکاشفه در آیینه
مکاشفه در آیینه
کاور داستان هماورد عشق
هماورد عشق
کاور داستان به خاطر مادرم
به خاطر مادرم
کاور داستان خشم و هیاهو
خشم و هیاهو
کاور داستان الماس تلخ
الماس تلخ
کاور داستان تا پای مرگ
تا پای مرگ
کاور داستان شانزلیزه
شانزلیزه
کاور داستان یک روز پس از تولد تو
یک روز پس از تولد تو
کاور داستان پرستش نگاهت
پرستش نگاهت
کاور داستان شاخه صنوبر
شاخه صنوبر
کاور داستان سرخ به رنگ عقیق
سرخ به رنگ عقیق
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام