عاشقانه

کاور داستان تندرستون
تندرستون
کاور داستان هُرم دستان تو، برف دل من
هُرم دستان تو، برف دل من
کاور داستان امشب مرا خواهند کشت
امشب مرا خواهند کشت
کاور داستان محمد سنتوری
محمد سنتوری
کاور داستان قتل رمانتیک
قتل رمانتیک
کاور داستان از اعماق قلبم
از اعماق قلبم
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل
کاور داستان باران، دخترِ پاییز
باران، دخترِ پاییز
کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
کاور داستان تار و پود
تار و پود
کاور داستان رقصندهٔ زندگی
رقصندهٔ زندگی
کاور داستان خشم در برابر مهر
خشم در برابر مهر
کاور داستان آخرین زمستان
آخرین زمستان
کاور داستان زندگی عسلی
زندگی عسلی