عاشقانه

کاور داستان بگذار من موهایت را ببافم !
بگذار من موهایت را ببافم !
کاور داستان معجزه 00:00
معجزه 00:00
کاور داستان در بند اجبار
در بند اجبار
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان تو را می نوازم
تو را می نوازم
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند
کاور داستان جنون مرگبار
جنون مرگبار
کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری
کاور داستان آنیـموس
آنیـموس