اجتماعی

کاور داستان آبی بنفش
آبی بنفش
کاور داستان تو اول، تو آخر
تو اول، تو آخر
کاور داستان عشق و مکافات
عشق و مکافات
کاور داستان مرگ خورشید
مرگ خورشید
کاور داستان  من و تو بدون گیتار
من و تو بدون گیتار
کاور داستان مکاشفه در آیینه
مکاشفه در آیینه
کاور داستان هماورد عشق
هماورد عشق
کاور داستان به خاطر مادرم
به خاطر مادرم
کاور داستان خشم و هیاهو
خشم و هیاهو
کاور داستان الماس تلخ
الماس تلخ
کاور داستان تا پای مرگ
تا پای مرگ
کاور داستان شانزلیزه
شانزلیزه
کاور داستان شاخه صنوبر
شاخه صنوبر
کاور داستان معجزه 00:00
معجزه 00:00
کاور داستان در بند اجبار
در بند اجبار
کاور داستان کوچه بن بست
کوچه بن بست
کاور داستان خونه ی بی سقف
خونه ی بی سقف
کاور داستان تو را می نوازم
تو را می نوازم
کاور داستان دیـزالـْو
دیـزالـْو